Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Ledelsens uetterrettelige apologier


Tekst: FØRSTEAMANUENSIS HELGE HOLGERSEN og PROFESSOR SVEIN LARSEN OG PROFESSOR STÅLE PALLESEN VED DET PSYKOLOGISKE FAKULTET VED UIB

I flere nylige oppslag i Studvest har studentene ved Det psykologiske fakultet gjentatte ganger påpekt at de har følt seg overkjørt i beslutningsprosesser, særlig knyttet til forslaget fra ledelsen om å endre opptaksordningen til profesjonsstudiet i psykologi. Ledelsen ved fakultetet har i to leserinnlegg blankt avvist kritikken, og har i stedet hardnakket hevdet at studentene bommer helt med sin kritikk. I dette leserinnlegget vil vi legge fram dokumentasjon som viser at studentenes kritikk er berettiget.

Behandling i programstyret for profesjonsutdanningen:

Den første beslutningen i saken går tilbake til våren 2009. Da gikk programstyret enstemmig inn for å endre opptaksordningen, fra å være basert på karakterer fra årsstudiet i psykologi til å bli basert på karakterene fra videregående skole (direkte opptak). Ledelsen hevdet da, som en avgjørende premiss overfor studenter så vel som ansatte, at det i praksis ville være de samme studentene som kom inn uansett opptaksordning. I ettertid viste det seg, da studentene gjorde undersøkelser vedrørende dette at bare 5 prosent av studentene som i dag går på profesjonsstudiet ville kommet inn hvis en la karaktergrensene fra UiO (som har VGS-karakterer som opptaksgrunnlag) til grunn. Altså var denne premissen falsk!

En studentrepresentant ønsket derfor senere å trekke sin stemme fra ovenstående vedtak. Da det i denne forbindelse fra et medlem i utvalget ble påpekt at studentene kunne foreslå saken behandlet på nytt, nektet leder for dette. Etter møtet undersøkte vi imidlertid saken med jurist og det ble da klart at leders overkjøring var i strid med regelverket, som sier at alle medlemmer i slike utvalg har forslagsrett, også i forhold til saker som tidligere har vært behandlet. Denne saken ble visedekan for undervisning informert om.

Våren 2010 skulle programstyret nedsette et utvalg som skulle se på saken på nytt. Programstyrets leder foreslo da et utvalg utelukkende bestående av ham selv som leder samt to andre professorer som i likhet med ham var for direkte opptak. Ingen studenter ble forslått med i utvalget. Programstyrets medlemmer fikk fra leder en frist på fire timer og 52 minutter til å godta sammensetningen av utvalget. Protestene fremkom imidlertid innen fristen og det endte med at studentene ble representert med ett medlem.

Da programstyret så skulle behandle utvalgets innstilling var det kun ett ordinært studentmedlem i programstyret. Studentene ville ha en representant til med i styret. Styrets leder sa seg da enig i at ytterligere en student kunne møte, men da kun som observatør. Da vi i etterkant sjekket opp i dette viste det seg at leders beslutning var i strid med et fakultetsstyrevedtak fra 2007, der det klart framgikk at studentene skal ha to og ikke én studentrepresentant i alle programstyrer ved fakultetet. Da leder ble konfrontert med dette gikk han med på at studentene kunne møte med to fullverdige medlemmer. Også denne saken ble visedekan for undervisning fullt ut informert om.

Behandling i programstyret for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykologi:

Fakultetsledelsen ba våren 2010 programstyret for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykologi om å komme med en høringsuttalelse om saken. Dette var det eneste programstyret ved fakultetet som hadde direkte studentrepresentasjon fra de ca. 500 studentene ved årsstudiet. Etter at programstyrets leder indikerte en viss skepsis til ledelsens forslag om å endre opptaksordningen, bestemte fakultetsledelsen at programstyrets høringsmandat ikke skulle omfatte synspunkter vedrørende selve opptaksordningen, men kun implikasjonene for selve årsstudiet, til tross for at opptaksordningen ville få vidtrekkende implikasjoner for alle de 500 studentene på årsstudiet. Programstyret protesterte mot det innskrenkede mandatet, men fikk ikke gehør hos ledelsen. Programstyret skrev da brev direkte til fakultetsstyret og ba styret overprøve ledelsens beslutning. Dette skjedde da også i det fakultetstyret med stemmene 7 mot 4 gav programstyret det ønskede mandat. At ledelsen har forsøkt å stoppe studentstemmer i å bli hørt, skulle ut fra ovenstående være åpenbart.

Behandling i fakultetsstyret:

Til fakultetstyremøtet 16. juni 2010 hadde tre representanter foreslått at opptakssaken skulle behandles. Fakultetsledelsen ønsket imidlertid å utsette saken til et ekstraordinært møte den 18. august 2010. På junimøtet opplyste dekana at det må være enstemmighet i et styre om saker skal behandles. Også denne påstanden har vi i ettertid sjekket med jurist, og det viser seg at dekana feilinformerte fakultetsstyret og dets studentrepresentanter om saksgang. Et simpelt flertall er nemlig tilstrekkelig for å få en sak opp til behandling.

Da saken endelig skulle behandles i fakultetsstyret i august 2010 hadde ledelsen innkalt to eksterne personer, henholdsvis leder for Nasjonalt profesjonsråd i psykologi samt leder for psykologforeningen, til møtet. Begge disse fikk av ledelsen talerett og begge støttet sterkt ledelsens syn i opptakssaken. Studentrepresentantene i fakultetsstyret (og for øvrig også de fleste andre medlemmer i fakultetsstyret) hadde på forhånd ikke blitt informert eller forspurt om de to eksterne personene kunne møte med talerett. Studentrepresentantene ble heller ikke invitert til selv å forslå eksterne personer som kunne tale deres sak i møtet. Dette viser at ledelsen bevisst og ensidig har forøkt å hindre synspunkter som er i tråd med studentenes oppfatninger i å komme frem.

I et så komplekst beslutningssystem som et universitet representerer, er det klart at alle kan gjøre feil. Det er også normalt tilgivelig. I lys av alle de ovenstående momenter samt det faktum at visedekanus for undervisning gjentatte ganger ble informert om den uheldige behandlingen av studentene, er det imidlertid helt uforståelig og svært arrogant av ledelsen å sette seg opp på ufeilbarlighetens pidestall og benekte alle dokumenterbare feilskjær fra deres side. Ut fra det vi har dokumentert i dette innlegget forventer vi derfor at fakultetsledelsen: 1) Beklager de dokumenterbare feil overfor studentene, 2) grundig går igjennom saksgang for å avdekke hvordan svikten har kunnet skje og 3) treffer de nødvendige tiltak for å sikre at denne type saksbehandlingsfeil ikke inntreffer igjen.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LESARBREV