Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 

Om opptaksordning og saksgang


Tekst: DEKANA GERD KVALE, PRODEKAN JARLE EID og VISEDEKAN NORMAN ANDERSSEN (DET PSYKOLOGISKE FAKULTET)

I etterkant av saken om opptaksordning til profesjonsstudiet i psykologi som har blitt diskutert og behandlet ved Det psykologiske fakultet, forteller leder av studentparlamentet Synnøve Mjeldheim Skaar og studentrepresentant i programstyret for profesjonsutdanning i psykologi, Liss Gøril Anda, at studentene har blitt utilstrekkelig hørt i saken og ikke innkalt til møter. Fakultetsledelsen ble kontaktet for kommentarer umiddelbart før Studvest hadde deadline, og da saken som ble presentert fremsto som uklar, valgte vi å avstå fra å uttale oss da. Vi vil derfor med dette gjøre rede for følgende:

Universitetet i Bergen, Trondheim og Tromsø tar opp studenter til profesjonsstudiet i psykologi på basis av karakterer på den såkalte Årsenheten. I april 2010 anbefalte et enstemmig Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanninger (NPP) de tre lærestedene, på faglige grunner, å avvikle denne ordningen og gå over til opptak via Samordna opptak (SO) slik praksis er ved UiO og slik praksis er ved alle andre profesjonsutdanninger i Norge. Studentrepresentantene i NPP gikk enstemmig inn for anbefalingen. Representanter i fakultetsstyret ba i juni – etter at sakspapirene var sendt ut - om at saken skulle behandles i styret ved dette tidspunktet. Da det ikke forelå økonomiske konsekvensanalyser for fakultetet ble det besluttet å bruke sommeren til å utarbeide slike og så fremme saken i ekstraordinært møte i august. Saken som ble presentert for fakultetsstyret kan leses her http://www.uib.no/psyfa/om-fakultetet/styrer-og-utvalg/fakultetsstyret/moteinnkalling-og-protokoll-2010. Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet valgte 18.08.2010 å gå imot NPPs anbefaling.

Det psykologiske fakultet har studentrepresentanter i alle av fakultetets formelle styrer og utvalg: Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet har tre studentrepresentanter, Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) har to studentrepresentanter; Programstyret for profesjonsutdanning i psykologi har to studentrepresentanter og Programstyret for Årsenhet og Bachelor i psykologi har to studentrepresentanter. Fakultetet arrangerer også jevnlig studentfrokoster for representanter i alle råd og utvalg, og studentene oppfordres til å bruke disse til å reise saker som studentene anser som viktige. Det er en høyt prioritert oppgave for fakultetet å bidra til å sikre så god studentrepresentasjon som mulig og å stimulere til og legge til rette for aktiv deltakelse.

Forut for NPPs anbefaling, har saken vært under behandling lokalt ved Det psykologiske fakultet i nærmere ti ulike omganger/organer inklusive to høringsuttalelser, og i samtlige av disse har studentrepresentanter vært innkalt på ordinær måte. Fakultetsledelsen har også invitert studentrepresentantene til orientering om saken, og dekana har orientert om og debattert den på Fagkritisk dag 2010. I tillegg til normal representasjon i de lokale organene har det vært to studentrepresentanter (én fra UiB) i et nasjonalt arbeidsutvalg nedsatt av NPP. Ved Det psykologiske fakultet legger vi stor vekt på å sikre en så god studentrepresentasjon som mulig, og vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen i Studvest. Avrundingsvis vil vi understreke at vi som ledelse tar til etterretning at vårt fakultetstyre gikk imot NPPs anbefaling, og forholder oss til dette. Vi har mange spennende og krevende oppgaver internt ved fakultetet og ser frem mot å kunne jobbe med disse – sammen med studentene.

Uthev: Det psykologiske fakultet har studentrepresentanter i alle av fakultetets formelle styrer og utvalg

eller

Ved Det psykologiske fakultet legger vi stor vekt på å sikre en så god studentrepresentasjon som mulig, og vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen i StudvestDebattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE LESARBREV