Studentavisa i Bergen. 65. årgang Oppdatert 26/11 Kl. 16:39 TIPS OSS/KONTAKT Lytt til Studentradioen Se på Student TV
Studvest har fått nye nettsider! Se STUDVEST.no
Forsiden
Nyheter
Kultur
Reportasjer
Tema
Ytringer
Foto
Om avisa
Lenker

Ansvarlig redaktør:
Kenneth Nodeland

Nett:
web@studvest.no

Annonser:
annonse@studvest.no

Kontakt oss:
studvest@uib.no

Telefon:
55 54 52 06
55 54 51 48
55 54 52 21

 
Kronikk.

Men viktigst er utdanningskvalitet!


Kvaliteten på selve utdanningen vår må være den viktigste kampsaken vår.

Tekst: SYNNØVE MJELDHEIM SKAAR (LEDER AV STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I BERGEN)

I årets nyttårstale la Jens Stoltenberg stor vekt på at «kunnskap trumfer alt». Dersom statsministeren mener alvor med sine fagre slagord må det gi utslag i satsing på høyere utdanning. Den 25. februar la en arbeidsgruppe kalt Handlingsromsutvalget fram sin rapport om handlingsrommet for norske universiteter og høyskoler.

De siste ti årene har budsjettene til utdannings- og forskningsinstitusjonene i Norge økt, men samtidig melder institusjonene om mindre spillerom til å prioritere slik de ønsker. Gruppen konkluderte med at handlingsrommet i realiteten er blitt mindre, blant annet fordi stadig større deler av bevilgningene knyttes opp som pålagte egenandeler til forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet eller EU. Når de frie bevilgningene blir mindre, betyr det strammere budsjetter for utdanningsvirksomheten. Når det må skjæres ned på utdanningsbudsjettet, reduseres utdanningskvaliteten.

FULLFINANSIERING

Rapporten viser også at norske universiteter har 30 prosent flere studieplasser enn kunnskapsdepartementet fullfinansierer. Disse studieplassene er likevel ønsket fra departementet. Universitetene har kunnet gjøre dette ved å utnytte sin kapasitet maksimalt, men nå er det ikke rom for flere studieplasser ved Universitetet i Bergen (UiB) uten at disse fullfinansieres fra starten av. Oversikten over den demografiske utviklingen i Norge viser at en yngrebølge snart kommer til å slå innover de høyere utdanningsinstitusjonene, og kunnskapsministeren har sagt at dette må møtes med flere studieplasser. Jeg er glad for at rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, denne uken har sagt klart ifra at det ikke er aktuelt med flere studieplasser ved UiB uten at disse gis fullfinansiering fra oppstarten av.

Uten fullfinansiering vil flere studieplasser gå kraftig utover utdanningskvaliteten for alle studenter, fordi man må fordele allerede hardt pressede midler til utdanning på enda flere studenter. Vi studenter må kreve at en utdanning fra UiB skal være et kvalitetsstempel, også i framtiden. For meg handler utdanningskvalitet både om innholdet i kunnskapen vi lærer på universitetet, og om læringsformene vi skal tilegne oss det gjennom.

OPPFøLGING

Gjennom Kvalitetsreformen skal norske studenter kunne forvente god oppfølging, faglig veiledning og tilbakemelding. Mer aktive læringsformer skal lære oss å bruke og reflektere over kunnskapen vi tilegner oss. Seminarer og innleveringer er en forutsetning for at studenter skal kunne få individuell oppfølging.

Et av de viktigste prinsippene UiB har for å sikre kvalitet i utdanningen, er at all undervisning skal være forskningsbasert. Enkelt definert betyr forskningsbasert utdanning at de som underviser ved UiB selv skal være aktive forskere innen det fagfeltet de underviser i. Slik skal innholdet i utdanningen du tar knyttes tett opp mot kritisk tenking, vitenskapelig metode og det nyeste innen det fagfeltet du studerer.

FORSKNINGSBASERT

Universitetet i Bergen definerer seg selv som et forskningsuniversitet for å markere forskningens sentrale rolle. Innsikt i vitenskapelige tenkemåter og forskning er blant den viktigste kunnskapen du skal ha med deg fra UiB. Dette bør gjennomsyre hele utdanningen. At UiB definerer seg som forskningsuniversitet forplikter også i forhold til forskningens rolle i utdanningen. Studentparlamentet mener forskningsbasert utdanning er et utmerket utgangspunkt for høy kvalitet på innholdet i utdanningen, men ingen garanti. I dag er det få studenter ved UiB som har et aktivt forhold til forskning før en begynner på mastergradsstudier, og slik bør det ikke være.

Vi i Studentparlamentet mener UiB bør satse på studentaktiv forskning som en del av alle utdanningsløp. Studentaktiv forskning kan være å la studenter utføre oppgaver i forskningsprosjekter i sitt fagmiljø. En kan organisere obligatoriske oppgaver i emner som små forskningsprosjekter, der en også kan legge vekt på gruppearbeid, presentasjon og andre deler av den vitenskapelige arbeidsmåten. En viktig del av studentaktiv forskning er også at studenter skal eksponeres mer for forskning. Forskere som foreleser bør som en integrert del av faget gi studenter bedre innsikt i egen forskning og forskningsfronten for de temaene emnet omhandler.

KVALITET VIKTIGST

Kunnskap om forskning og hvordan forskning foregår, er selvsagt viktig for studenter som ønsker en karriere innen akademia, men minst like viktig for studenter som ønsker andre karriereveier. Dersom Norge i framtiden skal leve av kunnskapssamfunnet, kan ikke forskning være en aktivitet som er adskilt aktivitet fra resten av arbeidslivet. Tvert imot vil en utdanning tett knyttet til forskning være et fortrinn i framtidens arbeidsmarked. Kunnskapsministeren og regjeringen må ta Handlingsromsutvalgets rapport på alvor, også når det gjelder studieplasser og utdanningskvalitet. Dersom kunnskap trumfer alt, er høy utdanningskvalitet selve nøkkelen. Utdanningskvalitet må derfor stå øverst blant de sakene vi som studenter kjemper for, både for vår egen del, men også for fellesskapet.Debattregler


  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  • Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.

Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?

Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.

MERK: Moderator og journalister skriver aldri innlegg i kommentarene, innlegg med avsender 'webmaster'/'web-ansvarlig' eller liknende er falske og vil bli slettet.


 
SØK I STUDVEST:

SISTE KRONIKKER